Các tham số bổ sung cơ bản trong một prompt MidJourney

0
406
Rate this post

Trong 1 số lệnh prompt , đôi lúc các bạn không hiểu ý nghĩa của 1 số ký hiệu bổ sung, do vậy mình viết rõ hơn về phần này cho người mới có cái nhìn rõ ràng về các tham số bổ sung cơ bản trong một prompt MidJourney.
Basic Parameters : thông số cơ bản
Tỷ lệ khung hình : Thay đổi tỷ lệ khung hình của ảnh .
–aspect hoặc –ar Ví dụ: –ar 16:9 ( ảnh ngang landscape ) –ar 1:1 –ar 9:25 ( ảnh dọc)
Mặc định khi bạn không gõ gì nó sẽ là tỷ lệ ảnh vuông 1:1
Chaos Độ hỗn loạn: Thay đổi mức độ đa dạng của kết quả. Giá trị cao hơn tạo ra nhiều những kết quả bất thường và khó đoán hơn, sáng tạo hơn những có thể không có thực tế lắm
–chaos <số 0–100>
Negative Prompt ( Lời nhắc phủ định-Lời nhắc tiêu cực) : Những gì mà bạn không muốn xuất hiện trong kết quả generate
, –no red, hình ảnh của bạn sẽ không có màu đỏ.
, –no bad hand, loại bỏ tay dị dạng ở các version cũ
Quality Chất lượng : Bạn muốn dành bao nhiêu thời gian kết xuất chất lượng
Giá trị mặc định là 1. Giá trị cao hơn sẽ tốn nhiều tiền hơn và giá trị thấp hơn sẽ tốn ít hơn.
–quality <.25, .5, 1 hoặc 2> hoặc –q <.25, .5, 1 hoặc 2> .
Hạt giống: seed
–seed <số nguyên trong khoảng 0–4294967295> Bot Midjourney sử dụng số hạt giống để tạo trường nhiễu hình ảnh, như tĩnh trên truyền hình, làm điểm bắt đầu để tạo lưới hình ảnh ban đầu. Số hạt giống được tạo ngẫu nhiên cho mỗi hình ảnh nhưng có thể được chỉ định bằng tham số –seed hoặc –sameseed. Sử dụng cùng một số hạt giống và dấu nhắc sẽ tạo ra các hình ảnh kết thúc tương tự..
Weights are normalized Trọng số chuẩn hóa:
dấu hai chấm :: ược vừa được sử dụng để phân tách lời nhắc thành các phần khác nhau, vừa để để gán tầm quan trọng tương đối cho phần đó của lời nhắc khi bạn thêm một số ngay sau dấu hai chấm
a girl:: 3, a dog::1
Negative Prompt Weights Trọng số nhắc nhở tiêu cực
Trọng số âm có thể được thêm vào lời nhắc để loại bỏ các phần tử không mong muốn.
Lưu ý Tổng của tất cả các trọng số phải là một số dương
red::-.5 ít có khả năng chứa màu đỏ hơn
Một số thông số sẽ được mặc định ở cài đặt của Midjourney ví dụ như Phiên bản V4 v5, upsale… bạn sử dụng lệnh /setting để cài đặt thay đổi mặc định
Ảnh kèm prompt tham khảo:

Tìm hiểu thêm:  Sử dụng Mid Journey thiết kế TShirt từ khóa Synthwave phong cách 80s
Các tham số bổ sung cơ bản trong một prompt MidJourney-1
a girl, a dog , sitting in the forest , –ar 1:1
Các tham số bổ sung cơ bản trong một prompt MidJourney-2
a girl, a dog , sitting in the forest , –no yellow, –ar 1:1
Các tham số bổ sung cơ bản trong một prompt MidJourney-3
a girl, a dog , sitting in the forest , yellow, –ar 1:1
Các tham số bổ sung cơ bản trong một prompt MidJourney-4
a girl, a dog , sitting in the forest ,–chaos 100, –ar 1:1
Các tham số bổ sung cơ bản trong một prompt MidJourney-5
a girl, a dog , sitting in the forest , –ar 25:9
Các tham số bổ sung cơ bản trong một prompt MidJourney-6
a girl, a dog , sitting in the forest , –ar 16:9

Nguồn: Tony Duc AI

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here