Các tham số bổ sung cơ bản trong một prompt MidJourney

Đặng Lê Nam Avatar

Hầu hết chúng ta đã từng gặp phải tình huống không hiểu rõ ý nghĩa của một số ký hiệu bổ sung trong các lệnh prompt. Vì vậy, trong bài viết này, tôi sẽ giải thích chi tiết về các tham số bổ sung cơ bản trong một prompt MidJourney để bạn có cái nhìn rõ ràng hơn.

Thông số cơ bản

Trước khi đi vào chi tiết, chúng ta hãy tìm hiểu về những thông số cơ bản đầu tiên.

Tỷ lệ khung hình: Thay đổi tỷ lệ khung hình của ảnh. Bạn có thể thay đổi tỷ lệ từ ảnh ngang landscape sang ảnh dọc bằng cách sử dụng tham số --aspect hoặc --ar. Ví dụ: --ar 16:9 cho tỷ lệ ảnh ngang và --ar 1:1 cho tỷ lệ ảnh vuông. Mặc định, tỷ lệ ảnh là 1:1, tức là ảnh vuông.

Chaos Độ hỗn loạn: Thay đổi mức độ đa dạng của kết quả. Giá trị cao hơn tạo ra nhiều kết quả bất thường, khó đoán hơn, nhưng cũng sáng tạo hơn những kết quả có thể không có thực tế lắm. Sử dụng tham số --chaos <số 0–100>.

Negative Prompt (Lời nhắc phủ định – Lời nhắc tiêu cực): Đây là những gì bạn không muốn xuất hiện trong kết quả generate. Ví dụ, --no red sẽ loại bỏ màu đỏ khỏi hình ảnh, và --no bad hand sẽ loại bỏ tay dị dạng trong các phiên bản cũ.

Quality Chất lượng: Đây là thông số xác định thời gian kết xuất chất lượng của kết quả. Giá trị mặc định là 1. Giá trị cao hơn sẽ tốn nhiều tiền hơn, còn giá trị thấp hơn sẽ tốn ít hơn. Sử dụng tham số --quality <.25, .5, 1 hoặc 2> hoặc --q <.25, .5, 1 hoặc 2>.

Hạt giống: Đây là số hạt giống được sử dụng để tạo trường nhiễu hình ảnh. Số hạt giống đóng vai trò như một điểm bắt đầu để tạo ra lưới hình ảnh ban đầu. Số hạt giống sẽ được tạo ngẫu nhiên cho mỗi hình ảnh, nhưng bạn cũng có thể chỉ định số hạt giống bằng cách sử dụng tham số --seed hoặc --sameseed. Sử dụng cùng một số hạt giống và dấu nhắc sẽ tạo ra các hình ảnh kết thúc tương tự. Sử dụng tham số --seed <số nguyên trong khoảng 0–4294967295>.

Trọng số chuẩn hóa: Dấu hai chấm :: được sử dụng để phân tách lời nhắc thành các phần khác nhau và gán mức độ quan trọng tương đối cho từng phần. Ví dụ, a girl:: 3, a dog::1 đặt mức độ quan trọng của từ "a girl" là 3 và từ "a dog" là 1.

Trọng số nhắc nhở tiêu cực: Bạn có thể thêm trọng số âm vào lời nhắc để loại bỏ các phần tử không mong muốn. Lưu ý rằng tổng của tất cả các trọng số phải là một số dương. Ví dụ, red::-.5 giảm khả năng xuất hiện của màu đỏ.

Đó là những thông số cơ bản mà bạn cần biết về một prompt MidJourney. Một số thông số sẽ được đặt mặc định trong cài đặt của Midjourney, ví dụ như phiên bản V4 v5, upsale… Bạn có thể sử dụng lệnh /setting để thay đổi cài đặt mặc định.

Các tham số bổ sung cơ bản trong một prompt MidJourney
a girl, a dog, sitting in the forest, –ar 1:1

Các tham số bổ sung cơ bản trong một prompt MidJourney
a girl, a dog, sitting in the forest, –no yellow, –ar 1:1

Các tham số bổ sung cơ bản trong một prompt MidJourney
a girl, a dog, sitting in the forest, yellow, –ar 1:1

Các tham số bổ sung cơ bản trong một prompt MidJourney
a girl, a dog, sitting in the forest, –chaos 100, –ar 1:1

Các tham số bổ sung cơ bản trong một prompt MidJourney
a girl, a dog, sitting in the forest, –ar 25:9

Các tham số bổ sung cơ bản trong một prompt MidJourney
a girl, a dog, sitting in the forest, –ar 16:9

Nguồn: Tony Duc AI

Đọc thêm: Cộng đồng Viễn Thông A Việt Nam

Tagged in :

Đặng Lê Nam Avatar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *