Cách sử dụng hàm LEFT để lấy ký từ đầu tiên trong Excel

Đặng Lê Nam Avatar

Bạn có biết rằng trong Microsoft Excel, có một công thức rất hữu ích để lấy ký từ đầu tiên trong một chuỗi văn bản? Đó chính là hàm LEFT. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách sử dụng hàm LEFT để trích xuất ký tự đầu tiên của một chuỗi trong Excel.

Công thức hàm LEFT trong Excel

Hàm LEFT có tác dụng trả về một số ký tự đã được chỉ định từ một chuỗi văn bản gốc. Công thức của hàm LEFT như sau: =LEFT(text, [num_chars])

Với:

  • Text (bắt buộc): là chuỗi văn bản gốc mà bạn muốn trích xuất ký từ. Thông thường, bạn sẽ cung cấp chuỗi văn bản này thông qua tham chiếu đến ô chứa dữ liệu.
  • Num_chars (tùy chọn): là số lượng ký tự muốn trích xuất. Nếu bạn bỏ qua đối số này, mặc định nó sẽ là 1. Điều này có nghĩa là hàm sẽ trả về ký tự đầu tiên từ phía bên trái của văn bản. Nếu bạn muốn trích xuất nhiều hơn một ký tự, hãy chỉ định số lượng ký tự cần trích xuất.

Cách sử dụng hàm LEFT với ví dụ cụ thể

Để hiểu rõ hơn cách sử dụng hàm LEFT, hãy xem một số ví dụ cụ thể.

Ví dụ 1: Giả sử bạn có chuỗi văn bản “TOMATO” và muốn trích xuất 7 ký tự đầu tiên. Bạn chỉ cần sử dụng công thức sau: =LEFT(A2,7). Kết quả là “TOMATO”.

Ví dụ 2: Nếu bạn muốn trích xuất một phần của một chuỗi văn bản như “amazon.com”, bạn có thể sử dụng hàm LEFT như sau: =LEFT(A3,8). Kết quả là “amazon.c”.

Ví dụ 3: Bạn có thể sử dụng hàm LEFT để lấy ký tự đầu tiên của một chuỗi văn bản. Ví dụ, với chuỗi “Excel”, bạn chỉ cần sử dụng công thức sau: =LEFT(A4,1). Kết quả là “E”.

Ví dụ 4: Nếu bạn muốn trích xuất toàn bộ chuỗi văn bản, hãy sử dụng công thức sau: =LEFT(A5,LEN(A5)). Kết quả sẽ là chuỗi văn bản ban đầu “Excel”.

Ví dụ 5: Bạn cũng có thể sử dụng hàm LEFT để trích xuất một tập hợp con của dữ liệu số từ một số dài hơn. Tuy nhiên, kết quả sẽ được chuyển đổi thành dạng văn bản và không thể sử dụng cho các phép toán. Để chuyển đổi kết quả thành số, bạn có thể sử dụng hàm VALUE. Ví dụ: =VALUE(LEFT(A7,4)).

Đó là một số ví dụ về cách sử dụng hàm LEFT trong Excel. Hy vọng rằng bài viết này đã giúp bạn hiểu rõ hơn về cách sử dụng hàm LEFT để lấy ký từ đầu tiên trong Excel. Nếu bạn quan tâm đến các hàm khác trong Excel, hãy ghé thăm trang chủ của Cộng đồng Viễn Thông A Việt Nam để tìm hiểu thêm.

Tagged in :

Đặng Lê Nam Avatar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *