Cách dùng hàm LEN để đếm số ký tự trong Excel

Đặng Lê Nam Avatar

Trong quá trình chuyển đổi dữ liệu từ hệ thống cũ sang hệ thống mới, một người dùng đang gặp vấn đề. Hệ thống mới yêu cầu số lượng ký tự trong các trường dữ liệu không vượt quá một giới hạn nhất định. Trong tình huống này, người dùng cần biết số ký tự trong một ô Excel trước khi nhập liệu. Và cách đơn giản nhất để làm điều này là sử dụng hàm LEN trong Excel để đếm số ký tự.

Nội dung chính:

Hàm LEN là gì?

Hàm LEN trong Excel là một hàm văn bản được sử dụng để trả về độ dài của chuỗi/văn bản. Bằng cách sử dụng hàm LEN, bạn có thể đếm số lượng ký tự trong một chuỗi văn bản, bao gồm cả chữ cái, số, ký tự đặc biệt và khoảng trắng trong một ô Excel.

Công thức hàm LEN trong Excel

Công thức hàm LEN trong Excel chỉ có một tham số bắt buộc là văn bản.

Text (đối số bắt buộc): Đây là văn bản mà bạn muốn tính độ dài ký tự. Bạn có thể cung cấp đối số cho hàm LEN bằng một trong ba cách sau:

  • Gõ trực tiếp giá trị.
  • Như một chuỗi văn bản được trả về từ một hàm Excel khác.
  • Là tham chiếu ô đến ô chứa một chuỗi/văn bản.

Cách sử dụng hàm LEN trong Excel

Hàm LEN là một hàm cơ bản trong Excel và rất đơn giản để sử dụng. Dưới đây là một số ví dụ cơ bản về cách sử dụng hàm LEN để đếm số ký tự trong văn bản.

Ví dụ 1: Đếm số ký tự trong một chuỗi văn bản

Trong ví dụ này, chúng ta sẽ tính độ dài của chuỗi văn bản trong cột A và sử dụng hàm LEN trong cột B để đếm số ký tự của chuỗi văn bản.

Excel Example

Ví dụ 2: Tính tổng số ký tự từ nhiều ô

Chúng ta cũng có thể sử dụng hàm LEN để tính tổng số ký tự từ nhiều ô khác nhau. Dưới đây là một ví dụ về cách sử dụng hàm LEN và hàm SUM để tính tổng số ký tự từ hai cột First name và Last name trong bảng dữ liệu.

Ví dụ 3: Đếm số ký tự trong một ô không bao gồm khoảng trắng đầu và cuối

Bạn cũng có thể sử dụng hàm LEN để đếm số ký tự trong một ô mà không tính các khoảng trắng ở đầu và cuối. Để làm điều này, bạn có thể kết hợp hàm LEN với hàm TRIM như ví dụ dưới đây.

Ví dụ 4: Đếm số ký tự trong một ô không bao gồm khoảng trắng

Bạn cũng có thể sử dụng hàm LEN để đếm số ký tự trong một ô mà không tính các khoảng trắng. Để làm điều này, bạn có thể kết hợp hàm SUBSTITUTE và hàm LEN như sau.

Những lưu ý khi sử dụng hàm LEN

Hàm LEN được sử dụng để đếm tổng số ký tự trong một chuỗi. Nó cũng có thể được sử dụng cho ngày và số. Hàm LEN không tính các ký tự định dạng. Ví dụ, độ dài của “100” và “$100.00” đều trả về kết quả là 3. Nếu ô dữ liệu trống, hàm LEN sẽ trả về kết quả là 0.

Đó là một số ví dụ cơ bản về cách sử dụng hàm LEN trong Excel. Hy vọng bạn đã tìm thấy những thông tin hữu ích và áp dụng thành công trong công việc của mình.

Tagged in :

Đặng Lê Nam Avatar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *