【XEM】Các kiểu dữ liệu trong java

Đặng Lê Nam Avatar

Screenshot

Chào các bạn! Trong lập trình, các biến không chỉ đơn giản là những vị trí bộ nhớ dùng để lưu trữ giá trị. Khi chúng ta tạo một biến, chúng ta cũng đồng thời dự trữ một phần không gian trong bộ nhớ.

Dựa trên kiểu dữ liệu của biến, hệ điều hành sẽ cấp phát bộ nhớ và quyết định điều gì có thể được lưu trữ trong không gian bộ nhớ nhất định đó. Nhờ đó, bằng cách gán các kiểu dữ liệu khác nhau cho các biến, chúng ta có thể lưu trữ số nguyên, số thập phân và các ký tự trong các biến này.

Các Kiểu Dữ Liệu Trong Java

1. Char

Kiểu dữ liệu này được sử dụng khi bạn cần lưu trữ ký tự hoặc số nguyên không âm với kích thước 16 bit, tương đương với 2 byte.

 • Giới hạn của char: Min = ‘u0000’ hoặc 0, Max = ‘uffff’ hoặc 65,535.
 • Ví dụ: char quequan = ‘hanoi’.
 • Ở đây, chúng ta sử dụng giá trị Unicode thay vì ASCII.

2. Kiểu Dữ Liệu Byte

Chúng ta sử dụng kiểu dữ liệu này khi cần lưu trữ dữ liệu số nguyên với kích thước 1 byte.

 • Giới hạn: min = -128 (-2^7) và max = 127 (2^7 – 1).
 • Giá trị mặc định là 0.

3. Kiểu Dữ Liệu Short

Kiểu dữ liệu short được sử dụng khi lưu trữ dữ liệu số nguyên với kích thước 2 byte.

 • Giới hạn: min = -32,768 (-2^15) và max = 32,767 (2^15 – 1).
 • Giống như byte, short được sử dụng để lưu trữ trong bộ nhớ và giá trị mặc định là 0.

4. Kiểu Dữ Liệu Int

Kiểu dữ liệu int dùng để lưu trữ dữ liệu số nguyên với kích thước là 4 byte.

 • Giới hạn: min = -2,147,483,648 (-2^31), max = 2,147,483,647 (2^31 – 1).
 • Giá trị mặc định là 0.

5. Kiểu Dữ Liệu Long

Kiểu dữ liệu long được sử dụng để lưu trữ dữ liệu số nguyên với kích thước 8 byte.

 • Giới hạn: min = -9,223,372,036,854,775,808 (-2^63), max = 9,223,372,036,854,775,807 (2^63 – 1).
 • Với kiểu dữ liệu long, chúng ta có một dãy giá trị rộng hơn so với int.
 • Giá trị mặc định của long là 0L.

6. Kiểu Dữ Liệu Float

Kiểu dữ liệu float được sử dụng khi lưu trữ dữ liệu số thực với kích thước là 4 byte.

 • Float thường được sử dụng để lưu trữ các số thực lớn hơn số thực dấu chấm động và không bao giờ sử dụng cho các giá trị tiền tệ.
 • Giá trị mặc định của float là 0.0f.

7. Kiểu Dữ Liệu Double

Đây là kiểu dữ liệu được sử dụng để lưu trữ dữ liệu số thực với kích thước lớn hơn 8 byte và được sử dụng làm kiểu mặc định cho số thập phân.

 • Giống như float, double không được sử dụng cho các giá trị chính xác như tiền tệ và có giá trị mặc định là 0.0d.

8. Kiểu Dữ Liệu Boolean

Kiểu dữ liệu này chỉ dùng để lưu trữ dữ liệu có kích thước 1 bit.

 • Boolean lưu trạng thái true và false và giá trị mặc định là false.

Với bài viết này, chúng ta đã tìm hiểu về 8 kiểu dữ liệu căn bản mà Java hỗ trợ. Chúc các bạn thành công trong việc học tập!


Cộng đồng Viễn Thông A Việt Nam [^1]

[^1]: Cộng đồng Viễn Thông A Việt Nam

Tagged in :

Đặng Lê Nam Avatar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *