【XEM】Các kiểu dữ liệu trong java

0
746
Rate this post

Các biến là không gì khác ngoài các vị trí bộ nhớ dành riêng để lưu các giá trị. Nghĩa là, khi bạn tạo một biến, bạn dự trữ một số không gian trong bộ nhớ.

Dựa trên kiểu dữ liệu của một biến, hệ điều hành cấp phát bộ nhớ và quyết định cái gì có thể được lưu giữ trong bộ nhớ dành riêng. Vì thế, bằng việc gán các kiểu dữ liệu khác nhau tới các biến, bạn có thể lưu giữ integer, thập phân, hoặc các ký tự trong những biến này.

Nội Dung Rút Gọn

 • 1 Các kiểu dữ liệu trong java

  • 1.1 1. Char
  • 1.2 2. Kiểu dữ liệu byte
  • 1.3 3. Kiểu dữ liệu short.
  • 1.4 4. Kiểu dữ liệu int
  • 1.5 5. Kiểu dữ liệu long
  • 1.6 6. Kiểu dữ liệu float.
  • 1.7 7. Kiểu dữ liệu double
  • 1.8 8. Kiểu dữ liệu boolean

Các kiểu dữ liệu trong java

1. Char

 • Kiểu dữ liệu này sử dụng khi cần lưu trữ kiểu kí tự hoặc số nguyên không âm có kích cỡ 16 bit tức là 2 byte.
 • Giới hạn của char : Min = ‘u0000’ hoặc 0, Max = ‘uffff’ hoặc 65,535
 • Ví dụ : char quequan =’hanoi’
 • Ở đây chúng ta dùng giá trị Unicode chứ không phải ASCII.
Tìm hiểu thêm:  Cách xóa người trong ảnh bằng photoshop đơn giản nhất

2. Kiểu dữ liệu byte

 • Chúng ta dùng kiểu dữ liệu này khi cần lưu dữ liệu là kiểu số nguyên có kích cỡ 1 byte.
 • Giới hạn : min=-128 (-2^7) và max=127. (2^7 -1)
 • Gía trị mặc định bằng 0.

3. Kiểu dữ liệu short.

 • Kiểu dữ liệu short được sử dụng khi lưu trữ dữ liệu số nguyên có kích thức là 2 byte.
 • Giới hạn : min=-32,768 (-2^15) max=32,767 (2^15 -1)
 • Cũng giống như với byte, short được sử dụng để lưu bộ nhớ và có giá trị mặc định bằng 0.

4. Kiểu dữ liệu int

 • Dùng kiểu int để lưu dữ liệu kiểu số nguyên, kích thước là 4 byte.
 • Giới hạn : min=- 2,147,483,648.(-2^31) , max=2,147,483,647 (2^31 -1)
 • Int có giá trị mặc định là 0

5. Kiểu dữ liệu long

 • Được dùng để lưu kiểu số nguyên có kích cỡ 8 byte.
 • Giới hạn : min=-9,223,372,036,854,775,808.(-2^63) , max=9,223,372,036,854,775,807. (2^63 -1)
 • Với kiểu dữ long chúng ta cần có dãy giá trị rộng hơn int.
 • Gía trị mặc định của long là 0L

6. Kiểu dữ liệu float.

 • Kiểu dữ liệu float được dùng khi lưu dữ liệu có kiểu số thực với kích thức là 4 byte
 • Float thường được sử dụng để lưu bộ nhớ trong các mảng rộng hơn số thực dấu chấm động, và không bao giờ dùng các những giá trị như currency.
 • Gía trị mặc định của float là 0.0f

7. Kiểu dữ liệu double

 • Đây là kiểu dữ liệu lưu trữ các kiểu số thực có kích thước lớn hơn 8 byte và được sử dụng như kiểu mặc định cho các decimal.
 • Giống như float, double không dùng cho các giá trị chính xác như currency và có giá trị mặc định là 0.0d
Tìm hiểu thêm:  Top 5 Cách Copy Layer Trong Photoshop Cực Nhanh Không Thể Bỏ Qua

8. Kiểu dữ liệu boolean

 • Kiểu dữ liệu này chỉ dùng để lưu trữ dữ liệu có độ lớn là 1 bit.
 • Boolean lưu hai trạng thái là true và false và mặc định là false.

Vậy là chúng ta đã tìm hiểu về 8 kiểu dữ liệu gốc được java hỗ trợ. Chúc các bạn thành công với bài học.

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here